ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229
กลุ่มขยายผล

           มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการนำผลการศึกษา ทดลอง  วิจัย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร การส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ  การเกษตร ปศุสัตว์ การพัฒนาที่ดินและการประมง ไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในลักษณะการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมและการสาธิต  การให้บริการด้านวิชาการ   การส่งเสริม
สนับสนุนและเผยแพร่ แนะนำ  ข้อควรปรับปรุง และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆตามรูปแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จแล้ว ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆ และประหยัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ ภาคนอกเกษตร  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและชุมชน ให้มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และมั่นคง ตลอดจนมีพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านจิตใจ ความคิด มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมตลอดจน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 กลุ่มงาน 
ือ

           1 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ผลการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำธาร ด้วยฝายต้นน้ำ ลำธาร ตามแนวพระราชดำริ (Check Dam) ที่ประสบผลสำเร็จตามรูปแบบการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการจัดฝึกอบรม สาธิต สัมมนา เสวนา ประสานความร่วมมือไปยังชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกด้านและ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง  รวมทั้ง ดำเนินการพัฒนาพื้นฟูพื้นที่ ต้นน้ำลำธารในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯและโครงการบริการการพัฒนาในระดับพื้นที่ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


           2 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนควบคุม และดำเนินการกิจกรรมต่อเนื่องกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ถ่ายทอดหรือให้บริการข้อมูลชลประทานเพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักการใช้น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อม  รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัด ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำในศูนย์ฯ หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ และโครงการการบริการในระดับ
พื้นที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


           3 กลุ่มงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและวิเคราะห์  ความต้องการในการฝึกอบรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและของราษฎร  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายงานขยายผลในรูปแบบผลสำเร็จของศูนย์ฯ  สู่เกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้และได้สัมผัสองค์ความรู้ต่างๆ อย่างจริงจัง และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ตลอดจนติดตามประเมินผลของการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการฝึกอบรม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


           4 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านจิตใจ ความคิด มีคุณธรรม  มีจิตสำนักที่ดีต่อส่วนรวม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีโลกทัศน์กว้างและส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยส่งเสริมให้การมีการจัดทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มี การลดการใช้สารเคมี  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาการทางสังคมของชุมชนและราษฎรในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯและโครงการบริการการพัฒนาในระดับพื้นที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           5 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์

มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำผลการศึกษา ทดลอง และวิจัย ด้านการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาสินค้าการเกษตร การเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช  สนับสนุนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช ให้แก่เกษตรกร   ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานขยายผล !!!!!
 
 

>>> กลุ่มขยายผลจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน 110 ท่าน เรื่อง การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น การปลูกหญ้าแฝก เกษตรกรทฤษฎีใหม่

 

>>> จัดฝึกอบรมและสาธิตการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่นให้กับกองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษฯ
ค่ายนเรศวรมหาราช ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ( ณ ค่ายนเรศวร )

>>> จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มผู้เรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
" แม่ฟ้าหลวง " กลุ่มสะเมิง วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน 47 คน ( ณ ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ )