ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229
 
 
 
 
 
องค์กรการบริหาร
 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประธาน
กรรมการและเลขานุการ
นายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ กปร.
                      


คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประธาน
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ


ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ฯพณฯ พลอากาศ ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ฯพณฯ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

                      

คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ประธาน
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  

คณะทำงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ประธาน
คณะทำงานและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                      

สำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
นายสุรัช     ธนูศิลป์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ