ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229
 
strategy.php
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
 

ขั้นตอนการขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ

                                                     
1. ทำหนังสือ    เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2. ระบุ วันที่  เวลา  จำนวนผู้ขอเข้าศึกษาดูงาน     

3. หากต้องการศึกษาดูงานใดเป็นพิเศษให้ระบุในหนังสือ

 ขั้นตอนการขอใช้สถานที่ศูนย์ฯ (พักแรม)  

                                                     

1. ทำหนังสือ    เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้    

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. แจ้งวันที่  และจำนวนผู้ที่จะขอใช้สถานที่

3. เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ แล้วจึงจะสามารถเข้าพักได้

   ขั้นตอนการขอเข้ารับการอบรม

                                                     

1. ทำหนังสือ    เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้   
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2. แจ้งเรื่องที่ต้องการอบรม  ระยะเวลาและจำนวนผู้ขอเข้ารับการอบรม

3. ศูนยฯ ์จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะขอรับการอบรม

4. ศูนย์ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการอบรมทราบ

สอบถามรายละเอียดได้ที่... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์    0-5338-9228-9  ต่อ 102
โทรสาร      0-5338-9228-9  ต่อ 101

ในวัน-เวลาราชการ
E - mail  : hongkhrai@hotmail.com                                    

       ที่อยู่ที่ติดต่อศูนย์ฯ ทางไปรษณีย์    
                       

           ตู้ ปณ. 11      อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่   50220