ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229
บุคลากร
 
บุคลากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อีเมล์  center1@mail.rid.go.th
237 หมู่ 4 ต. ป่าเมี่ยง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 50220
โทร / แฟกซ์ 0-5338-9228-9
 

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไพรัตน์ ทับประเสริฐ  
โทรศัพท์ 0-5338-9230
 แฟกซ์    0-5338-9163

 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ปฐม  สุริยกานต์
โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 104
แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ดร.นพดล โค้วสุวรรณ์

โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 103
แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
   
หัวหน้าฝ่ายขยายผล
เสริมพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์
โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 107
แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
   

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการ
ชูเกียรติ์  วินยพงศ์พันธ์
โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 111
แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 

หัวหน้าฝ่ายช่างกล
อุทัย คุณคง
โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 117
แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 
 

หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาป่าไม้
วันชัย
  ชัยเนตร
  โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 115
แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 
   หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาที่ดิน
   ทนงศักดิ์
 ปะระไทย
   โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 124
   แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 

   หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช
ศิวพร แสงภัทรเนตร
   โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 126
   แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 
   หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต
ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย

   โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 125
   แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 

   หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์
ไชยฤทธิ์
  ศิริชัย
   โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 119
   แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 

   หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาการประมง
สุจนีย์ พรโสภิณ
   โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 130
   แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 

   หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ
   ผศ.ดร. วิเชฏฐ์ คนซื่อ
   โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 121
   แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0
 

หัวหน้างานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าว
พรชัย เตจ๊ะ
   โทรศัพท์ 0-5338-9228-9
   แฟกซ์    0-5338-9228-9 ต่อ 0   
 
   หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์
ประเสริฐ อินเกตุสมบูรณ์
   โทรศัพท์ 0-5338-9228-9 ต่อ 122
   แฟกซ์    0-5338-9228-9
ต่อ 0