ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229
 
strategy.php
 
 
 
 
 
 
 
 
เกษตรกรตัวอย่าง
 
       
 
นายเสาร์ ไทยใจอุ่น
 
 
    นายประสิทธิ์ อินต๊ะวงค์
 
 
 
นางมาลี สินธิปัญญา

นางอำพร แก้วปัญญา

นายเถิง หลวงแก้ว

นายบุญส่ง ทาอินทร์
 
 
 
นางคำมูล ธรรมสะอาด

นางบัวลอย บัวคำ
 
 
 

นางอำนวย ยอดคำปา

นายมนูญ เทศนำ
 
 
 


นางดาวเรือง เจริญทรัพย์

นางอัศราภรณ์ แก้วชมพู

นางอาภรณ์ พวกอินแสง

นายนวล สนั่นไหว

นายเรือน แก้วมาเรือน

นายสว่าง อินไชย

นายสินชัย วิริยะจรรยงค์

นายสุนทร ดวงแก้ว

นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น


 
 
 
นางนงนุช พันธุราษฎร์

นายจรูญ ธาตุอินจันทร์


 
 
 
นางบัวจีน ทาวรรณะ

นายถนอม จันติยะ

นายทองสุข ดาวเวียงกัน

นายทองอินทร์ ทองคำสม
 
 
 
นางเพียรทอง พรมคำทิพย์

นางฟองคำ ติ๊บแก้ว

นางวิไล ยิ่งโยชน์

นายธวัช ธงซิว

นายสุทัศน์ หนูวงค์คำ