ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม


------- สอบถามรายละเอียดได้ที่... ฝ่ายประชาสัมพันธ์ -------
โทรศัพท์    0-5338-9228-9  ต่อ 102 / 114
โทรสาร      0-5338-9228-9  ต่อ 0

เปิดในวัน - เวลาราชการ

ขั้นตอนการขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ (แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน คลิ๊กเลย)

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน ในเว็บไซต์
www.hongkhrai.com
พร้อมแนบ หนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน (ระบุ วันที่  เวลา  จำนวนผู้ขอเข้าศึกษาดูงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน)

2.  ส่ง Fax. 053-389228-9 ต่อ 0 หรือ Email : hongkhrai@hotmail.com

3. ติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่ 053-389228-9 ต่อ 102 / 114
 
 
ขั้นตอนการขอใช้สถานที่ศูนย์ฯ (พักแรม)

1. สอบถามและสำรองห้องพัก โทร.053-389228-9 ต่อ 114

2. ทำหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. แจ้งวันที่  และจำนวนผู้ที่จะขอใช้สถานที่

4. เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ แล้วจึงจะสามารถเข้าพักได้

 
 
ขั้นตอนการขอเข้ารับการอบรม

1. ทำหนังสือ เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (
คลิ๊กเลย)

2. แจ้งเรื่องที่ต้องการอบรม จำนวนผู้ขอเข้ารับการอบรมส่งให้ศูนย์ฯ

3. ศูนย์ฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะขอรับการอบรม

4. ศูนย์ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการอบรมทราบ
 
 
 
E - mail : hongkhrai@hotmail.com
 
 
ที่อยู่ที่ติดต่อศูนย์ฯ ทางไปรษณีย์    
ตู้ ปณ. 11  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220