ผู้ชมทั้งหมด คน
 
 
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
       
หลักสูตรการฝึกอบรม 2553
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             
 
  หลักสูตร
ฝายต้นน้ำลำธารเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ แนว คิด รูปแบบ เทคนิค วิธีการทำฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรม และการวางแผนการดำเนินการจัดทำฝายต้นน้ำลำธารในชุมชน
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
-บรรยายทฤษฏี                        1              วัน
-ภาคปฏิบัติ                                1              วัน
             
หลักสูตร
ฝายต้นน้ำลำธารเพื่อการฟื้นฟูนิเวศ
ลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นการเรียนรู้หลักการ  แนวคิดในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ  เรียนรู้ระบบนิเวศลุ่มน้ำ  กระบวนการในการทำงานร่วมกับชุมชน  การวิเคราะห์ 
รูปแบบในการสร้างฝายต้นน้ำลำธารและการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ระยะเวลาอบรม 3 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1              วัน
-ศึกษาดูงาน                            1              วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1              วัน
 
 
             
 
 

หลักสูตร
การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ            
ตามแนวพระราชดำริ

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิดการวิเคราะห์การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ และพื้นที่การเพาะและจัดเตรียม
กล้าไม้ การวางแผนการปลูกและการดูแลรักษาไม้ 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 ประการ ประกอบด้วยไม้ 3 อย่าง คือ
1. การปลูกไม้เพื่อใช้สอยและเศรษฐกิจ
2. ไม้เชื้อเพลิง 3. ไม้กินได้
ประโยชน์ 4 ประการ คือ
1. ชุมชนจะได้มีไม้ไว้สำหรับการใช้สอยและเสริมสร้างอาชีพ
2. ชุมชนมีไม้ฟืนไว้สำหรับการหุงต้มและประกอบกิจการในชุมชนได้อย่างพอเพียง
3.ชุมชนจะได้มีพืชอาหารตามธรรมชาติเพื่อการบริโภคเป็นการประหยัดและ
มีีอาหารทีมีคุณค่าต่อสุขภาพ
4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1  1/2       วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน

             
หลักสูตร
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ดโรคและแมลงศัตรูใน
การเพาะเลี้ยงเห็ด เทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดหัวลิง
เห็ดหอม      เห็ดหลินจือ เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดฟางในตะกร้า เห็ดหูหนู
ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1              วัน
-ภาคปฏิบัติ                           2              วัน
 
 
 
 

 

   
 
 

หลักสูตร
การปลูกผักปลอดสารพิษ
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชปลอดสารพิษที่ถูกต้องและ
เหมาะสม การนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน

             
หลักสูตร
การปลูกและการขยายพันธุ์ไม้ผล
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน
และเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลที่ถูกต้อง
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
 
 
             
 
 

หลักสูตร
การเลี้ยงสุกร
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงสุกรการจัดการ
และทักษะการเลี้ยงสุกร การให้อาหารสุกรโรคและการป้องกัน
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1              วัน

             
หลักสูตร
การเลี้ยงไก่
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่พันธุ์
การจัดการและทักษะการเลี้ยงไก่ การให้อาหารไก่ โรคและการป้องกัน
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1              วัน
 
 
             
 
 

หลักสูตร
การเลี้ยงโคเนื้อ
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อทั่วไป พันธุ์และประเภท
พันธุ์ การจัดการการเลี้ยงโคเนื้อการผสมเทียมโค การเลี้ยงโคเนื้ออุ้มท้อง
การคลอด อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ การจัดการแปลงหญ้ารวมการ
สร้างโรงเรือน โรคและการป้องกันโรคโคเนื้อ
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน

             
   

หลักสูตร
การพัฒนาการเลี้ยงโคนม
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมพันธุ์โคนม
การจัดการการเลี้ยงโคนม การผสมเทียมโคนม การเลี้ยงแม่โคอุ้มท้อง
การคลอด การเลี้ยงลูกโคนมแรกเกิด การรีดนมอาหารและการให้อาหารโคนม
การจัดการแปลงหญ้า โรคและการป้องกันโรคโคนม
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน

             
หลักสูตร
การเลี้ยงกระต่าย
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงกระต่ายทั่วไป
พันธุ์และประเภทพันธุ์ การจัดการการเลี้ยงดูการผสมพันธุ์และวิธีการผสมพันธุ์
การตั้งท้องและการตรวจการตั้งท้อง การดูแลลูกกระต่ายอ่อนจนถึงหย่านม
อาหารและการให้อาหารกระต่ายรวมทั้งการสร้างกรงและโรงเรือนโรคและ
การป้องกันโรคกระต่าย
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
 
 
 
 

 

   
หลักสูตร
การเลี้ยงนมแพะ
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนมพันธุ์ การจัดการการเลี้ยง
หลักการผสมพันธุ์ การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเลี้ยง การจัดการอาหาร
การจัดการด้านสุขภาพ การสร้างโรงเรือน
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
 
 
 
 

 

   
 
 

หลักสูตร
การเลี้ยงปลาเพื่อการยังชีพ
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการสร้างบ่อปลา การเตรียมบ่อปลา
หลักการเลี้ยงปลา โรคปลาและวิธีการรักษา
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1              วัน

             
 
 

หลักสูตร
การเพาะเลี้ยงกบและการขยายพันธุ์กบ
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงกบนาและกบบูลฟร็อก
การจัดการบ่อเลี้ยงกบ การคิดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และการขยายพันธุ์กบ
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน

 

             
หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงกบ
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมจากธรรมชาติเพื่อ
ลดต้นทุนการเลี้ยงกบ  โรคกบและวิธีป้องกัน
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
 
 
 
 

 

   
หลักสูตร
การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประ สิทธิภาพของดิน 
การปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธีการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
 
 
 
 

 

   
 
 

หลักสูตร
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ
เป็นหลักสูตร  เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้ถูกหลัก
วิชาการในการ อนุรักษ์ดินและน้ำ  ในสภาพพื้นที่ต่างๆ  ที่มีเงื่อนไข
แตกต่างกัน  เช่น  ที่ราบ  ที่ดอน  ที่สูง และได้ทราบถึงรูปแบบการ
ปลูกหญ้าแฝกแบบต่างๆ  ตลอดจนการขยายพันธุ์หญ้าแฝก
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                      1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน

         
 
 

หลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
เป็นหลักสูตร เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินอย่างง่าย
การใช้แผนที่ความเหมาะสมของดิน และการใช้ประโยชน์
ที่ดินในรูปแบบต่างๆ ในการปลูก ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติดิน
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1/2           วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน

             
หลักสูตร
เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการให้ความรู้แนวคิด แนวคิดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเกษตร โดยเน้นการเกษตรผสมผสานที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวข้อที่อบรมคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตร
ทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์และการประมงแบบ
ผสมผสาน การทำบัญชีฟาร์ม
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1 1/2        วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
 
 
             
หลักสูตร
การจัดระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มน้ำ  อย่างยั่งยืน
ความหมาย ความจำเป็นประโยชน์และแนวพระราชดำริ “ต้นทางป่าไม้้  ปลายทางคือประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” รูปแบบวิธีการ
จัดระบบป่าไม้ แนวคิดป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์
ดินและน้ำ การวางแผนการผลิตพืชการเลือกพื้นที่และการคัดเลือก
พันธุ์พืชที่เหมาะสม การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว กระบวนการออกใบรับรองผลผลิตพืชอินทรีย์ การฟื้นฟู
ระบบนิเวศลุ่มน้ำ ความสัมพันธ์และเกื้อกูลระหว่างป่า ต้นน้ำ กับการ
ทำการเกษตร ประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนา
เป็นเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1  1/2       วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน
 
 
 
 

 

   
 
 

หลักสูตร
แนวป้องกันไฟป่าเปียก ตามแนวพระราชดำริ
เป็นการเรียนรู้หลักการ แนวคิดในการพัฒนาป่า 3 วิธี
ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ป่า มีความชุ่มชื่น ความรู้เรื่องไฟป่า
รูปแบบแนวป้องกันไฟป่าเปียกด้วยคลองไส้ไก่คูคลองก้างปลา
ด้วยฝายต้นน้ำลำธารด้วยการปลูกไม้สีเขียวตามแนวคลองส่งน้ำ
แนวร่องน้ำธรรมชาติ การสูบน้ำจากที่สูงสู่ที่ต่ำ
เพื่อพัฒนาเป็นแนวกันไฟสีเขียวแนวกันไฟป่าเปียก
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
-บรรยายทฤษฏี                       1            วัน
-ภาคปฏิบัติ                              1            วัน

             
หลักสูตร
วนเกษตร: การจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการเรียนรู้หลักการ แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มี
ความอุดมสมบรูณ์ การพัฒนาอาชีพเสริมที่เกิดจากการอนุรักษ์โดยไม่
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูล ต่อระบบนิเวศและการสร้าง
เครือข่ายในการจัดการผลผลิตในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1              วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1              วัน
 
 
             
หลักสูตร
การบริหารจัดการลุ่มน้ำเชิงบูรณาการ
เป็นการเรียนรู้หลักการ แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่บุคคล กลุ่มชุมชน องค์กรท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน เรียนรู้หลักธรรมาภิบาล
กระบวนการในการวิเคราะห์ วางแผน
และดำเนินกิจกรรมของทุกส่วนอย่างเป็นองค์รวม
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1              วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1              วัน
 

หลักสูตร
กระบวนการเครือข่ายในการจัดการลุ่มน้ำ
เป็นการเรียนรู้หลักการ แนวคิดในการจัดการการอนุรักษ์
ฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำ ตามแนวพระราชดำริการพัฒนาที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิธีชีวิตชุมชน การวิเคราะห์และหารวาง
แผนการพัฒนาชุมชน ความเป็นเครือข่ายและเทคนิค
วิธีการในการสร้างเครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำ
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1  1/2       วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1/2           วัน

             
หลักสูตร
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา
เป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูระบบนิเวศและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
อย่างเชื่อมโยงและมีความ สัมพันธ์กัน เช่น กิจกรรมการสร้างฝายต้นน้ำ
ลำธาร การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ แนวป้องกันไฟป่าเปียก
วนเกษตร เกษตรวิถีไทย การเพาะชำกล้าไม้ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสภาวะโลกร้อน
ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1              วัน
-การศึกษา สำรวจ                  1              วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1              วัน
 

หลักสูตร
รูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
เป็นการเรียนรู้หลักการ แนวคิดในการพัฒนาต้นน้ำลำธารตามแนว
พระราชดำริ รูปแบบ “ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง ระหว่างทาง
เกษตรกรรม” เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงในการจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติในลุ่มน้ำเพื่อวิถีชีวิตของคน อย่างสอดคล้อง
เหมาะสมและสร้างผลกระทบ
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1              วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1              วัน

             
 
 

หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้
เป็นการให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ การนำเสนอ
การนำเที่ยว และการร่วมกิจกรรมเพื่อให้เป็นวิทยากรเกษตรกร
ที่มีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อที่อบรม คือ การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดและการนำเสนอ การวางผังตามหลักภูมิทัศน์ การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การเป็นมัคคุเทศก์ และมีการนำทัศนศึกษาดูงาน
ในแหล่งท่องเที่ยวของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
-บรรยายทฤษฏี                     1              วัน
-ภาคปฏิบัติ                            1              วัน

             


ต้อง download ไฟร์ PDF หลักสูตรการฝึกอบรม >>> คลิก <<<

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 ต่อ 102 ประชาสัมพันธ์
โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101