รวมบทคัดย่องานศึกษา ทดลอง วิจัย
(2527 - 2558)

หมวด 1 ด้านการศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 โครงการอ่างเก็บน้ำและฝายต้นน้ำลำธารเพื่อการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ต้นน้ำ 1.1
1.2 การทดลองปริมาณน้ำของหญ้ากินนีสีม่วง 1.2
1.3 โครงการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกสำหรับป้องกันบำบัดของเสียอินทรีย์ในโรงเรือน 1.3
1.4 การเชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำ 1.1
1.5 การศึกษาวิเคราะห์คำนวณข้อมูลปริมาณน้ำฝนของศูนย์ และปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น 1.5
1.6 การศึกษาการศูนย์เสียน้ำของอ่างเก็บน้ำหนองปลาสวาย 1.6
1.7 การศึกษาการใช้หญ้าแฝกเพื่อการชะลอความเร็วของน้ำ 1.7

หมวด 2 ด้านการพัฒนาป่าไม้

2.1 การพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง 3 วิธี 2.1
2.2 ลักษณะโครงสร้างป่าบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ 2536 2.2
2.3 ลักษณโครงสร้างของป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 2553 2.3
2.4 องค์ประกอบชนิดพันธ์พืช 2.4
2.5 องค์ประกอบของพันธ์ไม้ภายหลัง 16 ปี ( พ.ศ. 2527-2542) ของการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ 2.5
2.7 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า 2.7
2.8 ลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 2.8
2.9 อัตราการสูญเสียหน้าดินและน้ำไหลบ่าจากแปลงทดลองพืชกระบวนการเกษตรภายใต้ป่าเต็งรังธรรมชาติ 2.9
2.10 การล่วงหล่นและการสลายของซากพืชของป่าเต็งรัง 2.10
2.11 การร่วงหล่นและการสลายของซากพืชของป่าเต็งรัง รุ่นที่ 2 (ปี 2536 - 2537) 2.11
2.12 ระบบวนเกษตรที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาพื้นที่ป่าเต็งรังและเบจพรรณ(ปี 2540) 2.12
2.13 การศึกษาการไหลบ่าของน้ำและตะกอนจากแปลงทดลองการใช้ที่ดินรูปแบบต่างๆในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 2.13
2.14 การประยุกต์ใช้ขวดพลาสติกใช้แล้วเพื่อวัดน้ำฝน 2.14
2.15 การศึกษาการตกกระจายของน้ำฝน 2.15
2.16 การศึกษาการชะล้างหน้าดิน (การไหลของตะกอนและน้ำ) 2.16
2.17 การศึกษาความชื้นในดิน 2.17
2.18 การศึกษาความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 2.18
2.19 การศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน 2.19
2.20 การศึกษาความหลากหลายของไม้พื้นล่างและการสืบพันธ์ทางธรรมชาติ 2.20
2.21 การศึกษาการเก็บน้ำฝนและการไหลผ่านลำต้นและเรือนยอด 2.21
2.22 ความชื้นสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ปี พ.ศ. 2528 - 2553) 2.22
2.23 บทบาทหน้าที่ของต้นน้ำห้วยฮ่องไคร้ที่ได้รับการพํฒนาตามแนวพระราชดำริ ( ปี พ.ศ. 2528- 2553) 2.23

หมวด 3 ด้านการพัฒนาที่ดิน

3.1 การใช้หญ้าแฝก เป็นแถบพืชอนุรักษ์สำหรับพื้นที่เกษตรบนที่ดอนภา๕เหนือ 3.1
3.2 การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ฯ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 3.2
3.3 การศึกษาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกสำหรับพื้นที่ลาดชันภาคเหนือ (ปี พ.ศ. 2536 - 2537) 3.3
3.4 การทดสอบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำบนดิน ชุดลี้ 3.4
3.5 ผลการแช่รากด้วยสารละลายฮิวมิคแอซิดที่มีผลต่อการเจรฺญเติบโตของหญ้าแฝก 3.5
3.6 การศึกษาชนิดของเศษวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยหมัก 3.6
3.7 การศึกษาขนาดของวัสดุที่ใช้ผลิตปุ๋ยหมัก 3.7
3.8 การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักกับพืชเศษฐกิจ 3.8
3.9 การศึกษาเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยสลายปุ๋ยหมัก 3.9
3.10 การศึกษาผลกระทบของแทบหญ้าแฝกที่มีต่อพืชเศษฐกิจ 3.10 การศึกษาผลกระทบของแทบหญ้าแฝกที่มีต่อพืชเศษฐกิจ
3.11 การศึกษาผลตอบสนองของการใช้ปุ๋ยหมักในหญ้าแฝก 3.11
3.12 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกในแถบพืชอนุรักษ์ 3.12
3.13 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินที่ปลูกหญ้าแฝกในลักษณะต่างๆ 3.13
3.14 การศึกษาความเหมาะสมของขนาดหลุมปลูกต่อการเจริญเติบโตของไม้ผล 3.14
3.15 การศึกษาเพื่อคัดเลือกสายพันธ์หญ้าแฝกที่สามารถขึ้นได้ภายใต้สภาพร่มเงา 3.15
3.16 การศึกษาและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกสำหรับพื้นที่ลาดชัน 3.16
3.17 การศึกษาการยากง่ายในการถูกชะล้างพังทลายของดินชุดลี้ 1.1
3.18 การสูญเสียดินโดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่างๆ ในการปลูกพืชไร่บนพื้นที่ลาดเท 1.1
3.19 ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์บนพื้นที่ผืนใหญ่ของเกษตรกร 1.1
3.20 การศึกษาและพัฒนาการใช้หญ้าแฝกสำหรับพื้นที่ลาดชันภาคเหนือ (ปี 2536-2537) 3.20
3.21 การใช้หญ้าแฝกเป็นแถบพืชอนุรักษ์สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมบนที่ดินภาคเหนือ 3.21
3.22 การใช้หญ้าแฝกสำหรับการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลาดชันในภาคเหนือ 3.22
3.23 การศึกษาและสาธิตการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเป็นแถบพืชอนุรักษ์ 3.23
3.24 การทดสอบสาธิตระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ที่ลาดชันในพื้นที่เกษตรกร 3.24
3.25 การศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินบนพื้นที่ดอน 3.25

หมวด 4 ด้านพัฒนาการปลูกพืช

4.1 การพัฒนาการปลูกไม้ผล มะขาม 4.1
4.2 การพัฒนาการปลูกไม้ผล ขนุน 4.2
4.3 การพัฒนาการปลูกไม้ผล มะม่วง 4.3
4.4 การพัฒนาการปลูกไม้ผล ลำไย 4.4
4.5 การวิจัยการพัฒนาการเพาะเห็ด 4.5
4.6 การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมโดยใช้สูตรอาหารขี้เลื่อยไม้ยางพาราใส่อาหารเสริมกับไม่ไส่อาหารเสริม 4.6
4.7 การศึกษาทดสอบการเพาะเห็ดหลินจือกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา 4.7
4.8 การศึกษาทดสอบการเพาะเห็ดหัวลิงกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา 4.8
4.9 การศึกษาเพาะเห็ดเป๋าฮื้อกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา 4.9
4.10 การศึกษาเพาะเห็ดหอมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา 4.10
4.11 การสึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉาและขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพาะเห็ดนางรม 4.11
4.12 การศึกษาการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยใช้วัสดุเพาะจอกหูหนูสดและก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุแล้ว 4.12
4.13 การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉาและขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพาะเห็ดหลินจือ 4.13
4.14 การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉาและขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพาะเห็ดหัวลิง 4.14
4.15 การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉาและขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพาะเห็ดขอนขาว 4.15
4.16 การศึกษาการจัดการสวนไม้ผลที่ถูกต้องและเหมาะสม 4.16
4.17 การศึกษาการทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยหมักในไม้ผล 4.17
4.18 การศึกษาการใช้ใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุเพาะเห็ดเศษฐกิจ(เห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางฟ้าภูฐาน) 4.18
4.19 การเพาะเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหมักและประโยชน์ทางการเกษตร 4.19
4.20 การศึกษาและพัฒนาการปลูกผักตระกูลแตง ตระกูลกล่ำ ตระกูลมะเขือและหน่อไม้ฝรั่ง 4.20
4.21 การศึกษาการเจริญเติบโตและรวมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 4.21
4.22 การศึกษา สูตรอาหารเพาะเห็ด 7 ชนิด 4.22
4.23 การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมฮังการีกับวัสดุเพาะเปลือกถั๋วเหลืองและขี้เลื่อยไม้ยางพารา 4.23
4.24 การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมโดยใช้สูตรอาหารไมยราบยักษ์บด 4.24
4.25 การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมโดยใช้วัสดุเพาะหญ้าแขม 4.25
4.26 การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมฮังการีโดยใช้วัสดุเพาะหญ้าแฝก 4.26
4.27 การศึกษาการเพาะเห็ดภูฐานโดยใช้วัสดุเพาะหญ้าแฝก >4.27
4.28 การศึกษาการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อโดยใช้วัสดุเพาะหญ้าแฝก 4.28
4.29 การศึกษาการเพาะเห็ดหัวลิงโดยใช้วัสดุเพาะหญ้าแฝก 4.29
4.30 การศึกษาทดลองการใช้เศษวัสดุในท้องถิ่น 10 ชนิดเพื่อลดต้นทุนการการผลิตเห็ดเป๋าฮื้อ 4.30
4.31 การศึกษาทดลองการใช้เศษวัสดุในท้องถิ่น 10 ชนิดเพื่อลดต้นทุนการการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน 4.31
4.32 การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมหลวงในถุงพลาสติก 4.32
4.33 การศึกษาการเพาะเห็ดนางนวลในถุงพลาสติก 4.33
4.34 การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใช้วัสดุเพาะจอกหูหนูแห้งและขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพาะเห็ดนางรมฮังการี 4.34
4.35 การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใช้วัสดุเพาะจอกหูหนูแห้งและขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 4.35
4.36 การศึกษาและขยายพันธ์ไตรโคเดอร์มาสำหรับการผลิตผักและผลไม้ปลอดจากการใช้สารเคมี 4.36
4.37 การศึกษาการพัฒนาการปลูกไม้ผล มะม่วงหิมพานต์ 4.37
4.38 การพัฒนาการปลูกไม้ผล ลิ้นจี่ 4.38
4.39 การศึกษาและพัฒนาพืชตระกูลส้ม 4.39
4.40 การศึกษาทดสอบการให้ผลผลิตมะคาเดเมียนัท 4.40
4.41 การศึกษาทดสอบการปลูกข้าวริมอ่างเก็บน้ำ 4.41
4.42 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับเห็ดหูหนูหนา 4.42
4.43 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับเห็ดกระด้าง(เห็ดลมป่า) 4.43
4.44 การศึกษาการเพาะเห็ดหูหนูหนาและเห็ดหูหนูเผือก 1.1
4.45 การศึกษาทดสอบการปลูกยางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสมในภาคเหนือ 1.1
4.46 การศึกษาและทดสอบการปลูกชาจีนพันธ์มณฑลยูนาน 4.46
4.47 การทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ 4.47
4.48 การศึกษาและทดสอบการปลูกสบู่ดำและการขยายพันธ์สู่ชุมชน 1.1

หมวด 5 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต

5.1 รูปแบบการปลูกพืช 5.1
5.2 การเจริญเติบโตและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร 5.2
5.3 กล้วยไม้ดินช้างผสมโขลงนิเวศวิทยาและการอยู่รอด 5.3
5.4 การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินช้างผสมโขลง (Eulophia gramines lindl.) ในสภาพปลูกเลี้ยง 1.1
5.5 การเพาะฝักอ่อนกล้วยไม้ป่าโดยวิธีปลอดเชื้อ 5.5
5.6 การศึกษารูปแบบไอโซไซม์ของกล้วยไม้ดินช้างผสมโขลงและหมูกลิ้ง 1.1
5.7 สัญฐานวิทยาของเอื้องดิน 5.7
5.8 การศึกษารูปแบบไอโซไซม์ของกล้วยไม้ดินว่านจูงนาง 5.8
5.9 วงจรการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินว่านจูงนาง 5.9
5.10 สัญฐานวิทยาของเอื้องน้ำต้น 5.10
5.11 การศึกษาโครโมโซมของว่านมหาโชค 5.11
5.12 การศึกษารูปแบบไอโซไซม์ของแผ่นดินเย็น 5.12
5.13 การศึกษาวงจรการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องน้ำต้น 5.13
5.14 การศึกษาโครโมโซมของกล้วยไม้เอื้องฉัตรมรกตและสิกุนคล 5.14
5.15 หัวกล้วยไม้ดิน 5.15
5.16 การศึกษาการติดเมล็ดและการกระจายพันธุ์จากเมล็ดของหญ้าแฝกท้องถิ่น 6 สายพันธุ์ 5.16

หมวด 6 ด้านการพัฒนาปศุสัตว์

6.1 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลผลิตของพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆที่เหมาะสมเพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ในสภาพพื้นที่ศูนย์ฯ 6.1
6.2 การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์(ยูเรีย)และปุ๋ยคอกบำรุงในการผลิตหญ้ารูซี่ เพื่เป็นอาหารสัตว์ 6.2
6.3 การใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่างกัน เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ 6.3
6.4 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบน้ำหนักแรกเกิดของโคนมพันธุ์โฮลไตน์ฟรีเชี่ยน 50% ตั้งแต่ Lactation ที่ 1-4 ในสภาพการเลี้ยงที่ต่างระบบกัน 6.4
6.5 การศึกษาแนวทางการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคหวัด หน้าบวม หรือโรคหวัดติดต่อในไก่ 1.1
6.6 ศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงสุกรขุนพันธุ์ผสมเหมยซาน เกษตรกรหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ เพื่อเสริมรายได้ 6.6
6.7 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะนมโดยใช้นมโค 6.7
6.8 การศึกษาผลผลิตพืชอาหารสัตว์ด้วยปุ๋ยมูลแพะ 6.8
6.9 การเจริญเติบโตของโคนมเพศเมียพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน 50% หลังการหย่านมช่วงฤดูแล้ง (120 วัน) 2 กลุ่ม ในสภาพการเลี้ยงที่ต่างระบบกัน 6.9
6.10 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลผลิตเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ (ตระกูลถั่ว) ในสวนผลไม้และพื้นที่ป่าโปร่ง (ป่าบำรุง) เพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ 6.10
6.11 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการให้ผลผลิตของพืชอาหารสัตว์ 4 ชนิด ซึ่งลักษณะการเตรียมดินปลูกระบบเดียวกันในสภาพป่าโปร่งต่างกันเฉพาะการให้ปุ๋ย (สูตร 15-15-15) และไม่ให้ปุ๋ย 6.11
6.12 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระยะการให้นมและผลผลิตน้ำนมของโคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน 75% ในการให้นม ครั้งที่1 และะ2 ระหว่างโคนม 2 กลุ่ม ที่มีสภาพการเลี้ยงที่ต่างระบบกัน 6.12
6.13 การเปรียบเทียบผลผลิตการให้นม (Milk Production) ในช่วง Lactation ที่ 3 โคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน 75% ของโคนม 2 กลุ่มในการเลี้ยงที่ต่างระบบกัน 6.13
6.13 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระยะการให้นมของโคพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน 50% (TMZ)ตั้งแต่ Lactation ที่ 1-3 ระหว่างโคนม 2 กลุ่ม ที่มีระบบการเลี้ยงที่ต่างกัน 6.13
6.15 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการมีชีวิตรอดของพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เมื่อนำไปปลูกในพื้นที่โปร่ง โดยไม่มีการใช้เครื่องจักรกลเครื่องมือทุ่นแรง (ไม่มีการไถพรวน) เพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำ 6.15
6.16 การศึกษาความอยู่รอดของไก่พันธุ์เซี่ยงไฮ้และพันธุ์ลูกผสมในสภาพการเลี้ยงดูแบบชาวบ้าน ในพื้นที่ศูนย์ฯ 6.16
6.17 การสึกษาเชิงเปรียบเทียบผลผลิตของหญ้าขน เมื่อปลูกผสมกับถั่วฮามาต้าต่อการตอบสนองและปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน 1.1
6.18 การศึกษาเชิงเปรีบเทียบการให้นม (Lactation period) ของโคนมพันโฮสไตน์ฟรีเชี่ยน 75% ของโค 2 กลุ่ม ที่มีวิธีการเลี้ยงดูต่างระบบกัน 6.18
6.19 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยของแม่โค เมื่อให้ลุกตัวที่ 3 โคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน 75% (TMZ) ระหว่างโค 2 กลุ่ม เมื่อมีการเลี้ยงดูต่างระบบกัน 6.19
6.20 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบอายุแม่โค ตั้งแต่ให้ลูกตัวแรกถึงตัวที่ 4 ของโคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน 50% (TMZ) 2 กลุ่ม ในสภาพการเลี้ยงดูที่ต่างระบบกัน 1.1
6.21 การศึกษารูปแบบวิธีประหยัดและปลอดภัยสำหรับการเลี้ยงลูกโคนม ตั้งแต่แรกเกิดถึงหย่านม โดยใช้ธาตุอาหารสุกรอ่อนสุตรสำเร็จผสมน้ำนมดิบในปริมาณที่จำกัด 6.21
6.22 การจัดการเพื่อแก้ปัญหาการผสมติดยากในโคนม 6.22
6.23 ศึกษาทดลองการใช้สมุนไพรรักษาโรคหวัดในไก่ 6.22
6.24 งานทดสอบการเลี้ยงสัตว์ลเ็กและสัตว์ปีก 6.24
6.25 การทดสอบการเลี้ยงแพะนม 6.25
6.26 การศึกษาแมลงเหลือบ (Horse fly) 6.26
6.27 การศึกษาการใช้หญ้าแฝกเพื่อลดภาวสะปนเปื้อนจากฟาร์มปศุสัตว์ 6.27
6.28 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และคุณภาพซากสุกรลูกผสมหมูป่าและเหมยซาน 6.28
6.29 การสึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองการให้ผลผลิตของหญ้ากินนีสีม่วง ระหว่างการใช้ปุ๋ยวิทยาสาสตร์ และปุ๋ยคอกมูลโต 6.29
6.30 การศึกษาผสมเทียมแพะนม 6.30
6.31 การจัดการสัตว์ปีกเพื่อเพิ่มผลผลิต 6.30
6.32 การทดลองการแปรรูปนมแพะเพื่อจำหน่าย 6.32
6.33 การสึกษาทดลองการใช้ฮอร์โมนแก้ไขปัญหาการผลิตติดยากในโคนม 6.33
6.34 การลด้นทุนการเลี้ยงสุกและไก่พื้นเมือง โดยใช้อาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติ 6.34

หมวด 7 ด้านการพัฒนาประมง

7.1 การบริหารการประมงในอ่างเก็บน้ำ 7.1
7.2 การเพาะและอนุบาลปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำ 7.2
7.3 การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำไหลผ่าน 7.3
7.4 การเลี้ยงปลากดหลวงในกระชังในอ่างเก็บน้ำ 7.4
7.5 การประเมินผลการปล่อยปลาชนิดต่างๆ ในจำนวนที่เหมาะสมในอ่างเก็บน้ำที่ 7 (ปี 2527-2535) 7.5
7.6 การเพิ่มผลผลิตปลาในอ่างเก็บน้ำที่ 2 ด้วยการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง (ปี2535) 7.6
7.7 การเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในกระชังในอ่างเก็บน้ำ (ปี2534) 7.7
7.8 การศึกษาการเลี้ยงปลากดอเมริกันในกระชังในอ่างเก็บน้ำ (ปี2534) 7.8
7.9 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาแรดในกระชังด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด 7.9
7.10 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ ที่7 7.10
7.11 การสำรวจชลชีววิทยา และประชากรปลา บริเวณลำห้วยแม่ลาย 7.11
7.12 การเลี้ยงปลาตะเพียนในกระชังในอ่างเก็บน้ำ 7.12

หมวด 8 ด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ

8.1 การพัฒนารูปแบบวิธีการเลี้ยงกบนาและกบบลูฟร็อกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบ่อเลี้ยงแบบต่างๆ 8.1
8.2 การศึกษาและพัฒนาวิธีการขยายพันะุ์กบในบ่อเลี้ยงแบบต่างๆ 8.2
8.3 อัตราการเจริญเติบโต และวิธีการลดอัตราการตายของกบนาในช่วงฤดูหนาว 8.3
8.4 การศึกษาด้านการตลาด การจัดกลุ่มเกษตรกรและการแปรรูปผลผลิต 8.4
8.5 การศึกษาทดลองขยายพันธุ์กบนาโดยวิธีธรรมชาติ 1.1
8.6 การศึกษาทดลองขยายพันธุ์กบบลูฟร็อกโดยวิธีธรรมชาติ 8.6
8.7 การขยายพันธุ์กบนาโดยวิธีการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 8.7
8.8 การขยายพันธุ์กบบลูฟร็อกโดยวิธีการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 8.8
8.9 การศึกษาชนิดของโรคและศัตรูของกบ 8.9
8.9 การศึกษาชนิดของโรคและศัตรูของกบ 8.9
8.11 การศึกษาทดลองเลี้ยงกบภูเขาในบ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติ 8.11
8.12 การทดลองเลี้ยงกบอกหนาม 8.12
8.13 การตรวจสอบเครื่องหมายทางพันธุกรรมของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) โดยใช้ข้อมูลไอโซไซม์ 1.1
8.14 การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของกบบูลฟร็อก (Rana catesbeiana) โดยใช้ข้อมูลของไอโซไซม์ ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซีส 1.1

หมวดเพิ่มเติม

เพิ่มเติม 1.การศึกษาการพัฒนาสภาพป่าเต็งรังภายหลังการเกิดไฟป่า 9.1
เพิ่มเติม 2.การศึกษาโครโมโซมของกล้วยไม้ดินขนิดช้างผสมโขลง (Eulophia graminea Lindl.) 9.2
เพิ่มเติม 3.การศึกษารูปแบบไอโซไซม์ของกล้วยไม้ดินชนิดเอื้องหางกระรอก (Liparis regnieri Finet) ฉัตรมรกต (Liparis siamensis Rolfe ex Dowine) และ สิกุลคล (Malaxis latfollia J.E. Sm.) 9.3
เพิ่มเติม 4.การศึกษาลักษณะของหญ้าแฝกในแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกท้องถิ่นในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริา 9.4
เพิ่มเติม 5.นิสัยการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินชนิดว่านจูงนาง (Geodorum spp.) และชนิดแผ่นดินเย็น (Nervilia aragoana Gaudich.) 9.5